0.00
Algemene voorwaarden
0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Your Way Of Music | M|Photography
Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Your Way Of Music | M|Photography Fotografie
Zeestraat 90
2201 KJ Noordwijk
Nederland
+31(0)6 54933331
info@yourwayofmusic.nl
KvK Amsterdam #33291006
BTW #NL053883743B01

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Levering
Foto’s worden geleverd middels de downloadfunctie van de website. Foto’s zijn minimaal 60 en maximaal 120 dagen na aankoop een- of tweemaal na betaling te downloaden.

Bezit/eigendom Beelddragers
Foto’s blijven eigendom van de Your Way Of Music | M|Photography. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Your Way Of Music | M|Photography en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Your Way Of Music | M|Photography dan ook.
All Rights Reserved © 2017 | Your Way Of Music | M|Photography | Marcel Pelgrim

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Your Way Of Music te worden meegedeeld. Your Way Of Music heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Betalingen
De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 585,-.

Publicatie
Het publiceren van beeldmateriaal voor commercieel gebruik is alleen toegestaan na overleg met Your Way Of Music | M|Photography.
De Wederpartij of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden.

Promotie
Your Way Of Music | M|Photography zijn vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Instagram, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Prijzen
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

We Show You Music
Marcel Pelgrim
Join us
Like us on Facebook en ontvang elke dag de ‘Daily Diamond‘, een muzikaal vitamientje, altijd verrassend en boeiend tegelijk!
Newsletter